Regulaminy Okay Taxi

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU

OKAY TAXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej

 § 1
DEFINICJE, POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
 2. a) Regulamin – niniejszy regulamin,
 3. b) Przewoźnik lub Okay Taxi – podmiot wykonujący przewóz: Okay Taxi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wincentego Witosa 170 (43-300 Bielsko-Biała), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735790, posiadająca nadane numery NIP: 9372713505 oraz REGON: 380471943, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł,
 4. c) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu taksówką Okay Taxi,
 5. d) Kierowca – osoba kierująca Pojazdem, posiadająca stosowne uprawnienia,
 6. e) Rezerwacja – telefoniczne lub wykonane przy pomocy Aplikacji, dokonanie zgłoszenia zapotrzebowania na przewóz w konkretnej dacie i godzinie,
 7. f) Zamawiający – osoba dokonująca rezerwacji przewozu,
 8. g) Dyspozytor – osoba obsługująca centralę telefoniczną do rezerwacji przewozu,
 9. h) Pojazd – pojazd (taksówka) wykorzystywany przez Przewoźnika do realizacji umowy przewozu,
 10. i) Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Okay Taxi a Pasażerem w chwili dokonania Rezerwacji lub zajęcia miejsca w Pojeździe; na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Pasażera i jego bagaż do lokalizacji docelowej, wskazanej przez Pasażera lub Zamawiającego,
 11. j) Aplikacja – aplikacja mobilna do zamawiania taksówek Okay Taxi „Biało czerwone Okay Taxi”.
 12. Okay Taxi oświadcza, że spełnia przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego wymogi, pozwalające na realizację przewozów drogowych taksówkami przeznaczonymi do przewozu osób.

§ 2
ZAMAWIANIE PRZEWOZU

 1. Przewóz można zarezerwować poprzez:
 2. a) skorzystanie z wolnej taksówki oczekującej na postoju lub zatrzymując wolną taksówkę w dowolnym miejscu, umożliwiającym zatrzymanie Pojazdu (parking, zatoczka, itp.),
 3. b) dokonanie telefonicznej rezerwacji przewozu pod numerem telefonu 720 53 53 53,
 4. c) dokonanie rezerwacji przewozu poprzez Aplikację.
 5. Podczas zamawiania przewozu należy podać dane Zamawiającego, a w przypadku, gdy przewóz jest zamawiany dla innej osoby – również dane Pasażera i miejsce jego odbioru przez Kierowcę taksówki.
 6. W przypadku rezerwacji przewozu w sposób opisany w ust. 1b, dyspozytor centrali poinformuje Zamawiającego o dostępności taksówki oraz orientacyjnym czasie oczekiwania na przyjazd taksówki. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego, dyspozytor kieruje taksówkę na wskazane przez Zamawiającego miejsce odbioru Pasażera.
 7. W przypadku rezerwacji przewozu w sposób opisany w ust. 1c, Zamawiający otrzyma zwrotną wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do realizacji oraz informację o orientacyjnym czasie oczekiwania na przyjazd taksówki.
 8. Sposób i tryb dokonywania rezerwacji przewozu za pośrednictwem Aplikacji opisany został w regulaminie aplikacji.

§ 3
CENNIK

 1. Cennik usług przewozowych jest liczony za każdy przejechany kilometr i jest dostępny na stronie internetowej www.okaytaxi.pl
 2. Ceny zawarte w cenniku, o którym mowa w ust.1 powyżej, mogą zostać ustalone w sposób odmienny na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem.

§ 4
FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatności za przewóz Okay Taxi można dokonać:
 2. a) gotówka,
 3. b) kartą płatniczą,
 4. c) poprzez Aplikację.
 5. Pasażer uprawniony jest do otrzymania faktury VAT potwierdzającej fakt wykonania na jego rzecz usługi przewozu:
 6. a) bezpośrednio od Kierowcy po zakończeniu świadczenia usług przewozu lub
 7. b) za pośrednictwem wiadomości mailowej, przy czym żądanie wystawienia faktury VAT powinno być zgłoszone mailowo w terminie 7 dni od dnia przewozu, a Pasażer zobowiązany pozostaje do podania w wiadomości mailowej danych koniecznych do wystawienia faktury VAT tj. imię nazwisko, firma (w przypadku gdy nabywcą usługi przewozu jest przedsiębiorca), adres oraz przesłania paragonu otrzymanego od kierowcy. Faktura zostanie wystawiona Pasażerowi w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania i przekazana na wskazany adres e-mail.

§ 5
OBOWIĄZKI KIEROWCY

 1. Kierowca dba o bezpieczny i komfortowy przejazd Pasażera.
 2. Kierowca w miarę możliwości pomaga Pasażerowi przy wsiadaniu lub wysiadaniu z taksówki, w tym przy załadowaniu bagażu do Pojazdu.
 3. Kierowca może przewozić Pasażera tylko po uprzednim włączeniu taksometru.
 4. Kierowca przestrzega przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym oraz pozostałych aktów prawnych regulujących zasady przewozu. Wszelkie naruszenia przez kierowcę przepisów ruchu drogowego podczas przewozu mogą być zgłaszane przez Pasażera na zasadach określonych w dziale Reklamacje.
 5. Kierowca zobowiązany jest poruszać się według wskazań systemu nawigacyjnego oraz zgodnie z własną wiedzą dotyczącą topografii miasta, rozkładu najważniejszych punktów miasta oraz optymalnych dróg dojazdowych do nich, a także aktualnej sytuacji drogowej (korki, remonty). Pasażer może zażądać przejazdu trasą przez niego wskazaną lub dokonać wyboru spośród alternatywnych tras proponowanych przez Kierowcę.
 6. Kierowca po wykonanej usłudze wystawia Pasażerowi paragon fiskalny, chyba że przejazd realizowany i opłacany jest poprzez Aplikację lub Pasażer zgłosił chęć otrzymania faktury VAT.
 7. Po zakończeniu przewozu Kierowca przypomina Pasażerowi o zabraniu bagażu. W przypadku zaobserwowania, iż Pasażer pozostawił rzeczy osobiste lub bagaż w pojeździe, kierowca niezwłocznie zgłasza ten fakt Dyspozytorowi, w miarę możliwości określając datę i godzinę oraz trasę pojazdu, podczas którego przedmioty zostały pozostawione.

§ 6
ZASADY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE PRZEWOZU, OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażerami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają choćby ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować tylko pod opieką rodzica/opiekuna. Samodzielny przejazd dziecka poniżej 13 roku życia jest możliwy tylko w drodze specjalnej rezerwacji, po dokładnym ustaleniu trasy i warunków przejazdu z rodzicem/opiekunem oraz uzyskaniu jego pisemnej zgody.
 2. Pasażer:
 3. a) jest obowiązany do zachowania niewpływającego negatywnie na bezpieczeństwo przewozu,
 4. b) jest obowiązany uiścić należność za przejazd nie później niż w chwili opuszczenia Pojazdu.
 5. Kierowca może odmówić realizacji przewozu:
 6. a) Pasażera, którego stan wskazuje na nietrzeźwość lub spożycie środków odurzających, agresywnego lub zachowującego się w sposób zagrażający bezpieczeństwu, czy niezachowującemu podstawowych zasad kultury lub higieny osobistej,
 7. b) dziecku do lat 13 bez opieki rodzica/przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,
 8. c) Pasażerowi ze zwierzęciem bez odpowiedniego przygotowania zwierzęcia do transportu, w szczególności nieumieszczonego w transporterze dla zwierząt,
 9. d) Pasażerowi posiadającemu bagaż, który ze względu na nieodpowiednie zabezpieczenie (opakowanie) może powodować zagrożenie bezpieczeństwa podczas przewozu lub spowodować szkody w Pojeździe.
 10. Kierowca ma prawo zakończyć przejazd przed dotarciem do celu i wysadzić Pasażera w najbliższym bezpiecznym miejscu, pobierając należną opłatę za przewóz w sytuacji:
 11. a) agresywnego lub niebezpiecznego zachowania Pasażera, mogącego zagrozić bezpieczeństwu przewozu lub będącego wysoce uciążliwym dla Kierowcy,
 12. b) niszczenia pojazdu przez Pasażera lub jego nadmiernego zabrudzenia, wyrządzania przez niego szkód w Pojeździe,
 13. c) niestosowania się przez Pasażera do poleceń kierowcy dotyczących bezpieczeństwa przewozu lub do zapisów niniejszego Regulaminu.
 14. Kierowca może zakończyć przejazd przed dotarciem do celu podróży w sytuacji problemów technicznych, awarii Pojazdu, nagłego zdarzenia drogowego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim nie pobiera się opłaty za przewóz.
 15. Kierowca ma prawo odmówić żądaniu Pasażera co do trasy, miejsca zatrzymania się, poszczególnych manewrów lub zachowań, gdy nie spełniają one wymogów bezpieczeństwa, w szczególności naruszają przepisy ruchu drogowego.
 16. W przypadku opóźnienia ze strony Zamawiającego w dotarciu do miejsca rozpoczęcia przewozu powyżej 15 minut lub niestawienia się Zamawiającego we wskazanym w zamówieniu przejazdu miejscu, Kierowca nie ma obowiązku czekać na Klienta.
 17. Pasażer jest zobowiązany do zapięcia pasów bezpieczeństwa po zajęciu miejsca w Pojeździe.
 18. Bezwzględnie zabronione jest spożywanie w Pojeździe napojów alkoholowych oraz palenie tytoniu, także e-papierosów.
 19. W Pojeździe nie spożywa się posiłków i napojów bez zgody Kierowcy.
 20. Bagaż inny niż podręczny, ze względów bezpieczeństwa, może być przewożony jedynie w bagażniku.
 21. Wszelkie zdarzenia podczas przewozu oraz informacje mogące mieć wpływ na przewóz (planowane spóźnienie w dotarciu na miejsce spotkania z Kierowcą), Pasażer powinien zgłaszać Dyspozytorowi, na podany numer centrali: 720 53 53 53.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OKAY TAXI I PASAŻERA

 1. Przedmioty osobiste lub bagaż pozostawiony w pojeździe nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Okay Taxi.
 2. Z przedmiotami pozostawionymi w taksówce postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.
 3. Przedmioty osobiste lub bagaż pozostawiony w taksówce jest wydawany Pasażerowi po podaniu istotnych cech przedmiotu, umożliwiających jednoznaczną identyfikację jego właściciela, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy został przekazany właściwemu organowi.
 4. Okay Taxi nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość lub niewykonanie usługi transportu drogowego w przypadku wystąpienia okoliczność siły wyższej oraz innych, niezawinionych przez Okay Taxi okoliczności, takich jak w szczególności:
 5. a) nieprzewidziane utrudnienia w ruchu drogowym, wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie przejazdu,
 6. b) trudne warunki atmosferyczne,
 7. c) sytuacje wymienione w ust. 4 paragrafu 6, w szczególności awarie techniczne,
 8. d) zachowanie Pasażera utrudniające przewóz lub stwarzające konieczność zatrzymania pojazdu,
 9. e) zastosowanie się do żądań Policji i innych uprawnionych organów.
 10. Okay Taxi dołoży wszelkich starań, aby zrealizować przejazd najszybciej jak to możliwe przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa na drodze oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Okay Taxi nie gwarantuje jednak dotarcia przez Pasażera na miejsce docelowe w wyznaczonym lub zaplanowanym czasie.
 11. Okay Taxi nie odpowiada za odwołanie kursu z przyczyn od niego niezależnych, ani za powstałe w związku z tym szkody, w tym utracone korzyści, jednak zobowiązana jest do zawiadomienia Klienta o zaistnieniu tych nadzwyczajnych okoliczności niezwłocznie i w miarę możliwości zaoferowania skierowania do Pasażera innej taksówki.
 12. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia Pojazdu) na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 13. Pasażer, który niszczy lub zanieczyszcza Pojazd jest zobowiązany do usunięcia szkody we własnym zakresie lub dokonania zapłaty na rzecz Okay Taxi kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
 14. Okay Taxi jest uprawniona do dochodzenia kosztów przekraczających wysokości określone w ust. 8 powyższej, w przypadku, gdy poniosła szkodę w większej wysokości.

§ 8
MONITORING WIZYJNY

 1. We wszystkich bądź wybranych Pojazdach Okay Taxi prowadzony jest monitoring wizyjny. Pojazdy objęte monitoringiem wizyjnym posiadają odpowiednie oznaczenie „Pojazd monitorowany”.
 2. Dokonanie przez Pasażera rezerwacji przewozu w sposób wynikający z postanowień § 2 ust. 1 Regulaminu uznaje się za wyrażenie zgody przez Pasażera na przechowywanie jej danych osobowych w postaci wizerunku, utrwalonych na nagraniach z monitoringu wizyjnego.
 3. W przypadku Pasażera, który osobiście nie dokonywał rezerwacji przewozu w sposób opisany powyżej, za wyrażenie zgody na przechowywanie jego danych osobowych utrwalonych na nagraniach z monitoringu wizyjnego w postaci wizerunku uznaje się zajęcie miejsca w Pojeździe.
 4. Nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią własność Przewoźnika.
 5. Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniach z monitoringu wizyjnego jest: Okay Taxi sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Wincentego Witosa 170 (43-300 Bielsko-Biała).
 6. Dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności na potrzeby analizy incydentów naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz naruszeń przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym na potrzeby:
 7. a) ograniczenia zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób;
 8. b) zapewnienia bezpiecznych warunków pracy kierowców taksówek;
 9. c) utrwalania dowodów popełnienia czynów zabronionych;
 10. d) wyjaśniania sytuacji konfliktowych;
 11. e) zwiększenia bezpieczeństwa mienia Okay Taxi, Kierowców i Pasażerów.
 12. Podstawą przetwarzania danych osobowych utrwalonych na nagraniach z monitoringu jest prawnie uzasadniony interes Przewoźnika oraz zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą, wyrażona w sposób wskazany w ustępach 2 i 3.
 13. Utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego dane osobowe:

1) nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu,

2) będą przechowywane przez okres 12 godzin od nagrania a następnie nadpisywane; w sytuacji utrwalenia tychże danych w związku z popełnieniem incydentu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i/lub naruszeń przepisów prawa powszechnie obowiązującego nagrania będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody/ przedawnienia karalności,

3) nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,

4) będą udostępniane:

 1. organom państwowym (uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze;
 2. podmiotom świadczącym dla Przewoźnika usługi z zakresu pomocy prawnej,
 3. innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Osoba, której dane zostały utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego ma prawo:

1) prawo dostępu do danych,

2) prawo żądania sprostowania danych,

3) prawo do usunięcia danych,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania,

5) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez osobę której dane dotyczą – prawo do wycofania takiej zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem,

6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego Regulaminu narusza przepisy RODO.

§ 9
REKLAMACJE

 1. Wszelkie Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres siedziby Okay Taxi w formie pisemnej lub w formie mailowej na adres: biuro@okaytaxi.pl w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 2. a) dane pozwalające zidentyfikować taksówkę/przejazd, w szczególności:
  – datę i godzinę realizacji przewozu lub gdy przewóz nie doszedł do skutku – zamówienia przewozu,
  – numer boczny taksówki lub trasę przejazdu (jeśli dotyczy),
  – numer kierowcy lub jego imię i nazwisko,
  b) opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji,
  c) dane identyfikacyjne Pasażera składającego reklamację, w tym imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe,
  d) oczekiwane rozstrzygnięcie reklamacji.
 3. Okay Taxi rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Okay Taxi.
 4. Okay Taxi ma prawo pozostawić bez rozpoznania reklamację, która niedostatecznie określa nadawcę lub uniemożliwia identyfikację przewozu, a także reklamację złożoną przez osobę trzecią, niebędącą Pasażerem.
 5. Na wskazane w ust. 1 dane adresowe można zgłaszać także wszelkie uwagi, skargi, wnioski oraz zapytania dotyczące świadczonych przez Okay Taxi usług.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe, ustawy z dnia 6 września 2000 r. o transporcie drogowym oraz przepisy wykonawcze, a także ustawę z dnia 23 czerwca 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, inne postanowienia pozostają w mocy.
 3. Regulamin i cennik Okay Taxi mogą podlegać zmianom. Zmieniony regulamin obowiązuje po upływie 3 dni od jego opublikowania na stronie internetowej.
 4. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest informacja dla Zamawiającego i Pasażera o przetwarzaniu jego danych osobowych.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

Załącznik nr 1 – obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Załącznik 1
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pasażerów/osób zamawiających taksówkę
Okay Taxi sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej jako: RODO) informuję, że:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okay Taxi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wincentego Witosa 170 (43-300 Bielsko-Biała), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS: 0000735790, NIP: 9372713505, REGON: 380471943, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł (dalej jako: Okay Taxi lub Administrator).

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby podany powyżej lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@okaytaxi.pl.

Cele i podstawa przetwarzania danych  osobowych:

Okay Taxi przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, numer id;

2) informacje o lokalizacji (dane GPS) w chwili dokonania zamówienia, współrzędne miejsca odbioru oraz współrzędne miejsca docelowego;

3) wizerunek utrwalony poprzez monitoring.

Wymienione powyżej dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. a) zamówienia i świadczenia usługi przewozu pasażerskiego taxi – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. jest niezbędne do wykonania zawartej umowy przewozu;
 2. b) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Okay Taxi oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług Okay Taxi – przetwarzanie dotyczy danych wskazanych w pkt 1 i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży;
 3. c) wysyłania materiałów marketingowych i ofert – przetwarzanie dotyczy danych wskazanych w pkt 1, zaś podstawą przetwarzania danych w tym przypadku będzie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 4. d) zapewnienia bezpieczeństwa przewozu – przetwarzanie dotyczy danych wskazanych w pkt 3 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Okay Taxi.

Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe, w zależności od potrzeb i celów, Okay Taxi może udostępniać pracownikom i współpracownikom, kancelarii prawnej, serwisowi technicznemu urządzeń i systemów, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zawartych umów i prowadzenia współpracy, a także podmiotowi prowadzącemu centralę telefoniczną, umożlwiającą zamówienie taksówki. Ponadto Okay Taxi udostępnia dane osobowe uprawnionym do tego organom i instytucjom, gdy jest to tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich, profilowanie:

Pani/Pana dane  wykorzystywane są również do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie niektórych czynników dotyczących Pani/Pana jako użytkownika serwisu. Do profilowania będziemy wykorzystywać dane o Pani/Pana numerze telefonu, a następnie zestawimy je z informacjami dotyczącymi Pani/Pana aktywności prowadzonej w ramach usług świadczonych przez Administratora. Na podstawie tak ustalonego profilu będziemy Pani/ Panu wysyłać informacje o wydarzeniach, a w szczególności akcjach promocyjnych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Okay Taxi do upływu określonego w przepisach prawa okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakich mogą wzajemnie dochodzić Okay Taxi, kierowca lub pasażer, a powstałych w związku z realizowanymi usługami przewozowymi. Dane mogą być także przechowywane przez okres, jaki wymagają tego odrębne przepisy prawa. Nagrania monitoringu zawierające Pana/Pani wizerunek przechowywane są przez okres 12 godzin, a następnie automatycznie nadpisywane.

Pani/Pana prawa:

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Dobrowolność lub wymóg podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy przewozu.

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU

OKAY TAXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej

 § 1
Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych „Okay Taxi”, działających pod adresem https://okaytaxi.pl
 • Usługodawca – firma „PIS Okay Taxi Sp z o. o. ” z adresem siedziby: ul. Wincentego Witosa 170, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372713505,
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

§2
Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

§3
Warunki używania serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

§4
Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.

§5
Gromadzenie danych o usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Predkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych
 • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
  • Płeć
  • Wiek
  • Zainteresowania

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

§6
Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

§7
Zmiany regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

§8
Postanowienia końcowe

 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@okaytaxi.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: 720 53 53 53

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU W PROMOCJI „CENA GWARANTOWANA”

OKAY TAXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej

 § 1
Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych „Okay Taxi”, działających pod adresem https://okaytaxi.pl
 • Usługodawca – firma „PIS Okay Taxi Sp z o. o. ” z adresem siedziby: ul. Wincentego Witosa 170, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372713505,
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Aplikacja – System zamawiania taksówki poprzez telefon komórkowy z systemem Android lub iOS.
 • Cena Gwarantowana – Wyliczona kwota w aplikacji na podstawie odległości między dwoma punktami wskazanymi przez pasażera z uwzględnieniem taryf oraz stref

§2
Postanowienia ogólne

 • Zlecenia z Ceną Gwarantowaną to usługa dostępna w Aplikacji.
 • Dla zleceń zamawianych przez Aplikację obowiązuje wszelkie dostępne taryfy oraz taryfy świąteczne.
 • Zlecenia z Ceną Gwarantowaną oferowane są Pasażerom zamawiającym zlecenie przewozu osób za pomocą Aplikacji, po podaniu adresu początkowego i docelowego o ile taka jest dla danej trasy. Przy czym, przynajmniej jeden z adresów musi znajdować się w I strefie.
 • Klientowi zamawiającemu zlecenie przez Aplikację, który nie określił adresu docelowego nie przysługuje prawo do Ceny Gwarantowanej
 • Adres początkowy podany w Aplikacji Pasażera musi być identyczny z adresem odbioru, pod którym Pasażer oczekuje na Kierowcę.

§3
Warunki używania

 • Cena gwarantowana jest wiążąca wyłącznie dla podanej przed jej wyliczeniem trasy bez możliwości jej modyfikacji i bez wprowadzania przystanków pośrednich lub postojów. Każda modyfikacja zlecenia z winy lub na polecenie Pasażera polegająca na:
  • zmianie trasy,
  • zmianie adresu początkowego lub docelowego,
  • wprowadzeniu przystanków pośrednich,
  • wprowadzeniu postoju w trakcie zlecenia,
  • przerwaniu realizacji zlecenia w jego trakcie na życzenie Pasażera,
  • spóźnieniu się Pasażera do taksówki więcej niż 1 minuta liczonych od zadysponowanej godziny podstawienia taksówki (zlecenia terminowe),
  • spóźnieniu się Pasażera do taksówki więcej niż 5 minut od czasu oczekiwania Kierowcy na Pasażera (zlecenia nieterminowe),
  • zmianie formy rozliczenia za usługę na płatność bezgotówkową wynikającą z podpisanej Umowy

skutkuje zakończeniem realizacji zlecenia z obowiązkiem zapłaty zgodnie z par 4.

§4
Modyfikacje oraz zmiany w zleceniu

 • W przypadku modyfikacji zlecenia, wcześniejszego zakończenia zlecenia lub wystąpienia w trakcie realizacji zlecenia okoliczności niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Pasażera lub Kierowcę, uniemożliwiających realizację zlecenia z Ceną Gwarantowaną – opłatę za zlecenie wylicza się według zasady:
  • kwota niższa od Ceny Gwarantowanej: opłata zgodnie ze wskazaniem taksometru liczonego od rozpoczęcia realizacji zlecenia według taryfy obowiązującej w danej strefie oraz porze dnia
  • kwota wyższa od Ceny Gwarantowanej: opłata zgodnie ze wskazaniem taksometru liczonego od rozpoczęcia realizacji zlecenia według taryfy obowiązującej w danej strefie oraz porze dnia

§5
Dodatkowe opłaty

 • Do Ceny Gwarantowanej dla zleceń z preferencją będzie doliczona opłata według Cennika Usług Dodatkowych, o ile taka istnieje.

§6
Postanowienia końcowe

 • Z usługi Cena Gwarantowana wyłączone są przejazdy bezgotówkowe wynikające z odrębnie podpisanych Umów z Okay Taxi.
 • Anulowanie zlecenia z Ceną Gwarantowaną przez Pasażera lub przez Kierowcę z winy Pasażera po uprzednim 15. minutowym bezskutecznym oczekiwaniu pod adresem początkowym, podlega naliczeniu opłat za anulację zlecenia w wysokości 15,00 zł płatnej przez Pasażera, o ile dane zlecenie nie jest następnie opłacone na podstawie Ceny Gwarantowanej.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Aplikacji należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@okaytaxi.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: 720 53 53 53

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z Aplikacją.

Pracuj w Okay Taxi

  Wybierz miasto:

  (główne miasto stacjonowania)  Wybierz formę współpracy:

  (poniżej znajdzie się opis)  Wybierz formę współpracy:

  (poniżej znajdzie się opis)


  Wynajem Okay Taxi - Otrzymujesz pojazd przystosowany do pracy na wyłączność wraz z niezbędnym zestawem przedmiotów elektronicznych ( telefon, tablet, etc.). Po naszej stronie są wszelkie kwestie napraw, opon, ubezpieczeń. Wsiadasz, logujesz, pracujesz! W abonamencie zawarte jest aż 6000 km miesięcznie, każdy przekroczony kilometr wymaga dodatkowej opłaty z uwagi na zwiększoną eksploatację samochodu. Średnie tygodniowe zarobki netto wahają się w granicach od 900 do 2350 zł (Miesięcznie od 3500 zł wzwyż!)

  Co oferujemy:

  • Wynajem samochodu (roczniki 2017+)
  • Samochód na wyłączność
  • Naprawy, części, przeglądy
  • Telefon, tablet, aplikacja pracownika
  • Szkolenia, imprezy integracyjne, wsparcie
  • Wysokie zarobki uzależnione od czasu pracy
  Czego oczekujemy:

  • Dyspozycyjność, chęć do pracy
  • Przestrzeganie regulaminów
  • Rozliczenia w terminie
  • Dbanie o powierzony sprzęt
  • Znajomość topografii miasta na poziomie minimum średnim

  Wypełnij poniższe dane kontaktowe jeżeli jesteś zainteresowany/na dołączeniem do korporacji Okay Taxi!


  Dołącz do korporacji Okay Taxi jako nasz partner. Najlepsze wyjście, jeżeli chcesz pracować sam na siebie. Zarobki uzależnione od godzin pracy oraz znajomości topografii miasta i statystycznie wynosi 5000- 11000 PLN. Wymagamy własnego samochodu, telefonu oraz taksometru - przez cały czas pomagamy w uzyskaniu potrzebnych dokumentów.

  Specjalna oferta dla kierowców przechodzących z przejazdów "aplikacyjnych". Więcej informacji udzielamy telefoniczne

  Co oferujemy:

  • Duża ilość zleceń miesięcznie
  • Samozatrudnienie
  • Promocje u partnerów na środki eksploatacyjne, myjnie, przeglądy
  • Nowoczesna aplikacja pracownika
  • Szkolenia, imprezy integracyjne, wsparcie
  • Wysokie zarobki uzależnione od czasu pracy
  Czego oczekujemy:

  • Dyspozycyjność, chęć do pracy
  • Przestrzeganie regulaminów
  • Rozliczenia w terminie
  • Znajomość topografii miasta na poziomie minimum średnim

  Wypełnij poniższe dane kontaktowe jeżeli jesteś zainteresowany/na dołączeniem do korporacji Okay Taxi!


  Dołącz do korporacji Okay Taxi jako kierowca u partnera. Elastyczny czas pracy, wszystko do uzgodnienia z Partnerem na spotkaniu zapoznawczym - przydzielamy Cię do partnera który ma w danym momencie wolne stanowisko pracy na swoich samochodach. Zarobki uzależnione od godzin pracy oraz znajomości topografii miasta. Prosty system rozliczeń z Partnerem na zasadach kilometrowych lub procentowych.

  Co oferujemy:

  • Duża ilość zleceń miesięcznie
  • Wsparcie merytoryczne
  • Elastyczne umowy
  • Nowoczesna aplikacja pracownika
  • Szkolenia, imprezy integracyjne, wsparcie
  • Wysokie zarobki uzależnione od czasu pracy
  Czego oczekujemy:

  • Dyspozycyjność, chęć do pracy
  • Przestrzeganie regulaminów
  • Rozliczenia w terminie
  • Znajomość topografii miasta na poziomie minimum średnim

  Wypełnij poniższe dane kontaktowe jeżeli jesteś zainteresowany/na dołączeniem do korporacji Okay Taxi!


  Doświadczenie jako kierowca taxi:

  Czy masz działalność gospodarczą:

  Czy masz swój samochód:


  Adres: Wincentego Witosa 170, 43-300 Bielsko Biała

  Napisz do naszego działu marketingu

  Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

  Lub zadzwoń

  882-131-590

   Bezpośredni kontakt z kierownikiem naszej dyspozytorni

   Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

    Dzwoń po Okay Taxi

    Pobierz aplikację

    Pobierz aplikację

    Zamów przez stronę

    Dzwoń po Okay Taxi

    Pobierz aplikację

    Pobierz aplikację

    Zamów przez stronę

    Preferencje prywatności

    Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej i usługach, które jesteśmy w stanie zaoferować.

    Ze względu na wydajność i bezpieczeństwo używamy Cloudflare
    required

    Nasza strona korzysta z plików cookie, głównie z usług stron trzecich. Określ swoje preferencje dotyczące prywatności i/lub zgódź się na używanie przez nas plików cookie.